Başvuru Belgeleri

Kendileri adına ithalat yapan işletmeler eğer ilçedeyse Bakanlık İlçe Müdürlüklerinden, ildeyse Bakanlık İl Müdürlüklerinden kendileri veya vekilleri aracılığı ile temin ettikleri aşağıda belirtilen belgelerle başvurularını Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere İl Müdürlüklerine yaparlar.Dilekçe (Yetkili kişi veya vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş)

Proforma Fatura

Kontrol Belgesi

Taahhütname (İşletme yetkilisi tarafından imzalanmış ve noter onaylı)

İmza Sirküleri/Beyannamesi (Noter onaylı)

İşletme Tescil Belgesi (İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı)

Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı)

Besi İşletmesi Kapasite Raporu (İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı)

Döner Sermaye Makbuzu


Bakanlıkca ithalatı uygun bulunanlara ithalat izni verilip, “Konrol Belgesi” düzenlenir .

** Tüm bu işlemler hayvan sahipleri adına Bakanlıkta adınıza şirketimizce yapılmaktadır.